វគ្គសិក្សា អវប

ក្នុង ក្នុង

វគ្គសិក្សាយើងផ្តល់ជូន

1

កម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលកញ្ចប់ អំណានថ្នាក់ដំបូង

ផ្តល់ដោយ: នាយកដ្ឋានបឋមសិក្សា
ថ្ងៃខែឆ្នាំចាប់ផ្តើមការចុះឈ្មោះ: 24/03/2024
ថ្ងៃខែឆ្នាំបញ្ចប់ការចុះឈ្មោះ: 16/04/2024
ចំនួនក្រេឌីត: 4
ចំនួនម៉ោងសិក្សា: 60 ម៉ោង
សិក្សាពីថ្ងៃទី 27/03/2024 ដល់ថ្ងៃទី 31/03/2024
ការបណ្តុះបណ្តាល: សិក្សាជួបមុខផ្ទាល់

ការសរសេររបាយការណ៍ជាភាសាអង់គ្លេស

ផ្តល់ដោយ: នាយកដ្ឋានបុគ្គលិក និងអង្គការមូលនិធិអាស៊ី
ថ្ងៃខែឆ្នាំចាប់ផ្តើមការចុះឈ្មោះ: 21/02/2024
ថ្ងៃខែឆ្នាំបញ្ចប់ការចុះឈ្មោះ: 03/03/2024
ចំនួនក្រេឌីត: 1
ចំនួនម៉ោងសិក្សា: 48 ម៉ោង
សិក្សាពីថ្ងៃទី 30/11/2023 ដល់ថ្ងៃទី 25/12/2023
ការបណ្តុះបណ្តាល: សិក្សាជួបមុខផ្ទាល់

ការណែនាំប្រតិបត្តិការប្រឹក្សាគរុកោសល្យកម្រិតថ្នាក់ដំបូង

ផ្តល់ដោយ: នាយកដ្ឋានបឋមសិក្សា
ថ្ងៃខែឆ្នាំចាប់ផ្តើមការចុះឈ្មោះ: 21/01/2024
ថ្ងៃខែឆ្នាំបញ្ចប់ការចុះឈ្មោះ: 31/01/2024
ចំនួនក្រេឌីត: 2
ចំនួនម៉ោងសិក្សា: 30 ម៉ោង
សិក្សាពីថ្ងៃទី 27/01/2024 ដល់ថ្ងៃទី 30/01/2024
ការបណ្តុះបណ្តាល: សិក្សាជួបមុខផ្ទាល់

2

កម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលកញ្ចប់ គណិតវិទ្យាថ្នាក់ដំបូង

ផ្តល់ដោយ: នាយកដ្ឋានបឋមសិក្សា
ថ្ងៃខែឆ្នាំចាប់ផ្តើមការចុះឈ្មោះ: 19/12/2023
ថ្ងៃខែឆ្នាំបញ្ចប់ការចុះឈ្មោះ: 03/01/2024
ចំនួនក្រេឌីត: 4
ចំនួនម៉ោងសិក្សា: 60 ម៉ោង
សិក្សាពីថ្ងៃទី 19/12/2023 ដល់ថ្ងៃទី 23/12/2023
ការបណ្តុះបណ្តាល: សិក្សាជួបមុខផ្ទាល់

កម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលកញ្ចប់ គណិតវិទ្យាថ្នាក់ដំបូង

ផ្តល់ដោយ: នាយកដ្ឋានបឋមសិក្សា
ថ្ងៃខែឆ្នាំចាប់ផ្តើមការចុះឈ្មោះ: 12/12/2023
ថ្ងៃខែឆ្នាំបញ្ចប់ការចុះឈ្មោះ: 17/12/2023
ចំនួនក្រេឌីត: 4
ចំនួនម៉ោងសិក្សា: 60 ម៉ោង
សិក្សាពីថ្ងៃទី 13/12/2023 ដល់ថ្ងៃទី 17/12/2023
ការបណ្តុះបណ្តាល: សិក្សាជួបមុខផ្ទាល់

វិន័យបែបវិជ្ជមាន និងការគ្រប់គ្រងថ្នាក់រៀនប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព(សម្រាប់គ្រូបង្រៀន)

ផ្តល់ដោយ: នាយកដ្ឋានបឋមសិក្សា
ថ្ងៃខែឆ្នាំចាប់ផ្តើមការចុះឈ្មោះ: 11/12/2023
ថ្ងៃខែឆ្នាំបញ្ចប់ការចុះឈ្មោះ: 18/12/2023
ចំនួនក្រេឌីត: 3
ចំនួនម៉ោងសិក្សា: 135 ម៉ោង
សិក្សាពីថ្ងៃទី 12/12/2023 ដល់ថ្ងៃទី 15/12/2023
ការបណ្តុះបណ្តាល: សិក្សាជួបមុខផ្ទាល់

3

ការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាល ការបង្រៀន និងការរៀន ការគ្រប់គ្រងហរិញ្ញវត្ថុ និងការគ្រប់គ្រងបុគ្គលិក

ផ្តល់ដោយ: វិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំ
ថ្ងៃខែឆ្នាំចាប់ផ្តើមការចុះឈ្មោះ: 01/12/2023
ថ្ងៃខែឆ្នាំបញ្ចប់ការចុះឈ្មោះ: 11/02/2025
ចំនួនក្រេឌីត: 6
ចំនួនម៉ោងសិក្សា: 90 ម៉ោង
សិក្សាពីថ្ងៃទី 09/12/2023 ដល់ថ្ងៃទី 25/02/2025
ការបណ្តុះបណ្តាល: សិក្សាជួបមុខផ្ទាល់

កម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាលកញ្ចប់ អំណានថ្នាក់ទី៣

ផ្តល់ដោយ: នាយកដ្ឋានបឋមសិក្សា
ថ្ងៃខែឆ្នាំចាប់ផ្តើមការចុះឈ្មោះ: 01/12/2023
ថ្ងៃខែឆ្នាំបញ្ចប់ការចុះឈ្មោះ: 10/12/2023
ចំនួនក្រេឌីត: 4
ចំនួនម៉ោងសិក្សា: 60 ម៉ោង
សិក្សាពីថ្ងៃទី 02/12/2023 ដល់ថ្ងៃទី 05/12/2023
ការបណ្តុះបណ្តាល: សិក្សាជួបមុខផ្ទាល់

សេចក្តីផ្ថើមអំពីការពិនិត្យកម្មវិធីសិក្សាឡើងវិញ៖ ទ្រឹស្តី និងការអនុវត្ត "សម្រាប់គ្រូបង្រៀន"

ផ្តល់ដោយ: នាយកដ្ឋានបណ្តុះបណ្តាល និងវិក្រឹតការ
ថ្ងៃខែឆ្នាំចាប់ផ្តើមការចុះឈ្មោះ: 30/11/2023
ថ្ងៃខែឆ្នាំបញ្ចប់ការចុះឈ្មោះ: 01/12/2023
ចំនួនក្រេឌីត: 1
ចំនួនម៉ោងសិក្សា: 45 ម៉ោង
សិក្សាពីថ្ងៃទី 30/11/2023 ដល់ថ្ងៃទី 01/12/2023
ការបណ្តុះបណ្តាល: សិក្សាជួបមុខផ្ទាល់

4

វិន័យបែបវិជ្ជមាន និងការគ្រប់គ្រងថ្នាក់រៀនប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព(សម្រាប់គ្រូបង្រៀន)

ផ្តល់ដោយ: នាយកដ្ឋានបឋមសិក្សា
ថ្ងៃខែឆ្នាំចាប់ផ្តើមការចុះឈ្មោះ: 21/11/2023
ថ្ងៃខែឆ្នាំបញ្ចប់ការចុះឈ្មោះ: 26/11/2023
ចំនួនក្រេឌីត: 3
ចំនួនម៉ោងសិក្សា: 135 ម៉ោង
សិក្សាពីថ្ងៃទី 21/11/2023 ដល់ថ្ងៃទី 25/11/2023
ការបណ្តុះបណ្តាល: សិក្សាជួបមុខផ្ទាល់