ទាក់ទង​មក​ការិយាល័យគ្រប់គ្រង អវប

៨០ មហាវិថីព្រះនរោត្តម (៤១)

រាជធានីភ្នំពេញ , ប្រទេសកម្ពុជា

068 551992

ថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ ថ្ងៃសុក្រ ម៉ោង ៨ ព្រឹក ដល់ម៉ោង ៥ ល្ងាច

cpdmo@moeys.gov.kh

yuksokunveary@gmail.com