អ្នកអាចទាញយកឯកសារណាមួយដែលអ្នកចង់បាន

ល.រ កាលបរិច្ឆេទប៉ុស្តិ៍ ឈ្មោះឯកសារ កាលបរិច្ឆេទឯកសារ ពាក្យគន្លឹះ ចំនួនមើល ទាញយក
1 02/11/2021 សៀវភៅណែនាំស្តីពីការអភិវឌ្ឍវិជ្ជាជីវៈជាប្រចាំ​ (ខ្មែរ) 02/08/2021 ការអភិវឌ្ឍវិជ្ជាជីវៈ 1928
2 02/11/2021 ក្របខ័ណ្ឌអភិវឌ្ឍន៍ វិជ្ជាជីវៈជាប្រចាំ សម្រាប់គ្រូបង្រៀន និងនាយកសាលា (អង់គ្លេស) 02/08/2019 ក្របខ័ណ្ឌអភិវឌ្ឍន៍ 696
3 02/11/2021 សៀវភៅណែនាំស្តីពីការអភិវឌ្ឍវិជ្ជាជីវៈជាប្រចាំ​ (អង់គ្លេស) 02/08/2021 សៀវភៅណែនាំ 426
4 02/11/2021 ប្រព័ន្ធផ្តល់ក្រេឌីតការអភិវឌ្ឍវិជ្ជាជីវៈជាប្រចាំ (អង់គ្លេស) 02/08/2021 ប្រព័ន្ធផ្តល់ក្រេឌីតការអភិវឌ្ឍវិជ្ជាជីវៈជាប្រចាំ 1103
5 02/11/2021 ប្រព័ន្ធផ្តល់ក្រេឌីតការអភិវឌ្ឍវិជ្ជាជីវៈជាប្រចាំ (ខ្មែរ) 02/08/2021 System for Continuous Professional Development Credit Acquisition 1006
6 02/11/2021 ក្របខ័ណ្ឌអភិវឌ្ឍន៍ វិជ្ជាជីវៈជាប្រចាំ សម្រាប់គ្រូបង្រៀន និងនាយកសាលា (ខ្មែរ) 02/08/2021 ក្របខ័ណ្ឌអភិវឌ្ឍន៍ វិជ្ជាជីវៈបន្ត សម្រាប់គ្រូបង្រៀន និងនាយកសាលា 3721
7 02/11/2021 គោលនយោបាយស្តីពីការអភិវឌ្ឍវិជ្ជាជីវៈជាប្រចាំសម្រាប់បុគ្គលិកអប់រំ​ (អង់គ្លេស) 02/06/2017 គោលនយោបាយស្តីពីការអភិវឌ្ឍវិជ្ជាជីវៈជាប្រចាំសម្រាប់បុគ្គលិកអប់រំ​ (អង់គ្លេស) 189
8 02/11/2021 គោលនយោបាយស្តីពីការអភិវឌ្ឍវិជ្ជាជីវៈជាប្រចាំសម្រាប់បុគ្គលិកអប់រំ​ (ខ្មែរ) 02/06/2017 គោលនយោបាយស្តីពីការអភិវឌ្ឍវិជ្ជាជីវៈជាប្រចាំសម្រាប់បុគ្គលិកអប់រំ​ (ខ្មែរ) 1271
9 02/11/2021 សៀវភៅណែនាំស្តីពីការបង្កើតសហគមន៍សិក្សាវិជ្ជាជីវៈនៅតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធារណៈ​ (ខ្មែរ) 02/03/2021 PLC 2497
10 02/11/2021 ផែនការយុទ្ធសាស្រ្តស្តីពីការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធព័ត៌មានគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សពីឆ្នាំ ២០២០ ដល់ឆ្នាំ ២០២៣ (ខ្មែរ) 02/07/2021 ផែនការយុទ្ធសាស្រ្តស្តីពីការអភិវឌ្ឍប្រព័ន្ធព័ត៌មានគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សពីឆ្នាំ ២០២០ ដល់ឆ្នាំ ២០២៣ 1457
11 02/11/2021 ក្របខណ្ឌគន្លងអាជីពគ្រូបង្រៀន (ខ្មែរ) 01/01/2021 ក្របខណ្ឌគន្លងអាជីពគ្រូបង្រៀន 2062
12 02/11/2021 សេចក្តីណែនាំប្រតិបត្តិក្របខណ្ឌគន្លងអាជីពគ្រូបង្រៀន (ខ្មែរ) 01/01/2021 សេចក្តីណែនាំប្រតិបត្តិក្របខណ្ឌគន្លងអាជីពគ្រូបង្រៀន 1836
13 02/11/2021 ស្តង់ដាវិជ្ជាជីវៈគ្រូបង្រៀន (ខ្មែរ) 01/01/2016 ស្តង់ដាវិជ្ជាជីវៈគ្រូបង្រៀន 1141
14 02/11/2021 ស្តង់ដានាយកសាលារៀន (ខ្មែរ) 02/01/2017 ស្តង់ដានាយកសាលារៀន 7694
15 05/05/2022 របាយការណ៍វាយតម្លៃពាក់កណ្តាលអាណត្តិ នៃការអនុវត្តសាកល្បងប្រព័ន្ធការអភិវឌ្ឍវិជ្ជាជីវៈជាប្រចាំនិងប្រព័ន្ធព័ត៌មានគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស(ភាសាអង់គ្លេស) 01/04/2022 ការអនុវត្តសាកល្បងប្រព័ន្ធការអភិវឌ្ឍវិជ្ជាជីវៈជាប្រចាំនិងប្រព័ន្ធព័ត៌មានគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សរបាយការណ៍វាយតម្លៃពាក់កណ្តាលអាណត្តិ 483
16 05/05/2022 របាយការណ៍វាយតម្លៃពាក់កណ្តាលអាណត្តិ នៃការអនុវត្តសាកល្បងប្រព័ន្ធការអភិវឌ្ឍវិជ្ជាជីវៈជាប្រចាំនិងប្រព័ន្ធព័ត៌មានគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស(ភាសាអង់ខ្មែរ) 01/04/2022 ការអនុវត្តសាកល្បងប្រព័ន្ធការអភិវឌ្ឍវិជ្ជាជីវៈជាប្រចាំនិងប្រព័ន្ធព័ត៌មានគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សរបាយការណ៍វាយតម្លៃពាក់កណ្តាលអាណត្តិ 381
17 19/07/2022 សៀវភៅណែនាំស្តីពីការប្រើប្រាស់ ប្រព័ន្ធព័ត៌មានគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស (HRMIS) និងកម្មវិធីទូរស័ព្ទដៃឆ្លាតវៃ (HRCPD) 19/07/2022 Human Resources Management Information System (HRMIS) User Help Guide 715
18 13/12/2022 ការវាយតម្លៃចុងក្រោយនៃការសាកល្បងប្រព័ន្ធ CPD និង HRMIS (ភាសាខ្មែរ) 13/12/2022 Final evaluation of CPD and HRMIS systems pilot ការវាយតម្លៃចុងក្រោយនៃការសាកល្បងប្រព័ន្ធ CPD និង HRMIS 134
19 13/12/2022 ការវាយតម្លៃចុងក្រោយនៃការសាកល្បងប្រព័ន្ធ CPD និង HRMIS (ភាសាអង់គ្លេស) 13/12/2022 Final evaluation of CPD and HRMIS systems pilot ការវាយតម្លៃចុងក្រោយនៃការសាកល្បងប្រព័ន្ធ CPD និង HRMIS 243
20 19/01/2023 ការគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកនៅតាមសាលារៀន 07/04/2022 ការគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកនៅតាមសាលារៀន 6494
21 05/03/2024 ស៊ុយ​ សែម 06/03/2024 CPD Offering ពាក្យស្នើសុំ ជា អ្នកផ្តល់សេវា អវប 17