តើការអភិវឌ្ឍវិជ្ជាជីវៈជាប្រចាំគឺជាអ្វី?

អវប ត្រូវបានពន្យល់

អវប តំណាងឱ្យការបន្តអភិវឌ្ឍវិជ្ជាជីវៈនិងជាពាក្យដែលត្រូវបានប្រើដើម្បីពិពណ៌នាសកម្មភាពសិក្សាដែលអ្នកជំនាញចូលរួមក្នុងការអភិវឌ្ឍនិងបង្កើនសមត្ថភាពរបស់ពួកគេ។

អវប ត្រូវបានពន្យល់

ប្រព័ន្ធ អវប credit នឹងកំនត់ អវប ជាពីរប្រភេទ៖

  • អវប មានរចនាសម្ព័ន្ធដែលសំដៅទៅលើវគ្គសិក្សាជាផ្លូវការឬសកម្មភាព អវប ផ្សេងទៀតដែលផ្តល់ដោយអ្នកផ្តល់ អវប ដែលមានការទទួលស្គាល់ មានដូចជា ស្ថាប័នអប់រំគ្រូ (TEI), ឬនាយកដ្ឋានបច្ចេកទេសនៃក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡា និង
  • ការអនុវត្ត ៣០% នៃការបណ្តុះបណ្តាលខ្លឹមសារសិក្ខាសាលា - របាយការណ៍អនុវត្ត (វាយតម្លៃដោយអ្នកណែនាំនៅសាលា)

ក្រេឌីត អវប អាចទទួលបានសម្រាប់ អវប ទាំងពីរប្រភេទ។ ប្រព័ន្ធ អវប កំពុងត្រូវបានណែនាំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាដំណើរការដែលចាប់ផ្តើមជាដំណាក់កាលដោយចាប់ផ្តើមពី អវប ដែលមានរចនាសម្ព័ន្ធ

អវប ត្រូវបានផ្តល់ជូនសម្រាប់៖

  • ចំនួនម៉ោងសិក្សាដោយខ្លួនឯងនៃសកម្មភាព អវប បានអនុវត្តដោយជោគជ័យ
  • គុណភាពនិងខ្លឹមសារនៃកម្មវិធីនិងសកម្មភាព អវប រួមទាំងសមត្ថភាពដែលត្រូវបានលើកកម្ពស់ (ការធ្វើជាគំរូនិងស្តង់ដារ)

អវប ជួយឱ្យការរៀនសូត្រក្លាយជាមនសិការ និងសកម្មជាជាងអកម្ម និងប្រតិកម្ម។ អវប គឺជាការប្តេជ្ញាចិត្តរួមរបស់អ្នកជំនាញឆ្ពោះទៅរកការបង្កើនជំនាញផ្ទាល់ខ្លួន និងជំនាញទូទាំងអាជីពរបស់ពួកគេ។

អវប រួមបញ្ចូលវិធីសាស្រ្តផ្សេងៗគ្នាក្នុងការរៀនសូត្រដូចជាសិក្ខាសាលាបណ្តុះបណ្តាលសន្និសីទនិងព្រឹត្តិការណ៍កម្មវិធីរៀនតាមអ៊ិនធឺរណែតបច្ចេកទេសអនុវត្តល្អ ៗ និងចែករំលែកគំនិតយោបល់ដែលផ្តោតលើបុគ្គលម្នាក់ៗឱ្យប្រសើរឡើងនិងមានការអភិវឌ្ឍវិជ្ជាជីវៈប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។

មាតិកានិងការវាយតម្លៃដែលត្រូវវាស់នឹងគោលការណ៍

  • ការវាយត្រួតពិនិត្យនិងការវាយតំលៃ (ដោយមានការបង្ហាញលទ្ធផល)
  • អវប ដឹកនាំដោយខ្លួនឯងដែលសំដៅទៅលើ អវប ដែលអនុវត្តដោយអ្នកអប់រំដោយគ្មានការគាំទ្រជាផ្លូវការពីអ្នកផ្តល់ការទទួលស្គាល់ប៉ុន្តែស្ថិតក្នុងវិសាលភាពនៃក្របខ័ណ្ឌ អវប
  • សិក្សា ១៥ ម៉ោងទល់មុខគ្នា + ៣០ ម៉ោងសិក្សាដោយខ្លួនឯងឬ ៤៥ ម៉ោងក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍ឬការងារធ្វើផ្ទាល់ (ឬការរួមបញ្ចូលគ្នា) ឬ
  • “ ការបញ្ចូល” ចំនួន ១៥ ម៉ោងពីប្រភពដែលបានទទួលស្គាល់ + ៣០ ម៉ោងលើការងារជាក់ស្តែងដឹកនាំការស្រាវជ្រាវផ្ទាល់ឬអនុវត្តធាតុចូលឬមន្ទីរពិសោធន៍ឬទីវាល ៤៥ ម៉ោង (ឬ​ ការរួមបញ្ចូលគ្នា) ដែលអនុលោមតាមស្តង់ដារដែលទទួលយកនៃគុណភាពនិងលទ្ធផល / លទ្ធផលដែលអាចវាស់វែងបាន
  • ការវាយតម្លៃ:
  • ការចូលរួមនិងពេលវេលាកំណត់ ១៥ ភាគរយ (ប្រគល់ជូនដោយគ្រូបណ្តុះបណ្តាល)

CPD credits ត្រូវបានផ្តល់ជូនដោយផ្អែកលើ៖