អំពីការិយាល័យគ្រប់គ្រង អវប

ការិយាល័យគ្រប់គ្រង អវប រៀបចំនិងធ្វើនិយ័តកម្ម អវប នៅក្នុងក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាដោយប្រើប្រាស់ក្រុមអន្តរក្រសួងដើម្បីអនុវត្តតួនាទីនិងមុខងារដូចខាងក្រោម៖

 • គ្រប់គ្រងនិងគ្រប់គ្រងការផ្តល់ជូន អវប រួមមានការបញ្ជាក់ស្តង់ដារការទទួលស្គាល់និងការធានាគុណភាព
 • គ្រប់គ្រងទិន្នន័យនិង credits
 • គ្រប់គ្រងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននិងទំនាក់ទំនងជាមួយគ្រូ នាយកសាលានិងអ្នកជំនាញអប់រំ
 • អភិវឌ្ឍនិងគ្រប់គ្រងប្រព័ន្ធ HRMIS ដើម្បីគ្រប់គ្រងទិន្នន័យធនធានមនុស្សរបស់គ្រូរួមទាំងទិន្នន័យអំពី​ អវប សម្រាប់បុគ្គលិកអប់រំដូចមានចែងក្នុងក្របខ័ណ្ឌអភិវឌ្ឍន៍វិជ្ជាជីវៈជាបន្តសម្រាប់គ្រូនិងនាយកសាលា។
 • គ្រប់គ្រងម៉ូឌុល អវប នៃ ប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស រួមទាំងព័ត៌មានអំពីអ្នកផ្តល់ អវប និងការផ្តល់ជូន អវប បន្ថែមលើកំណត់ត្រារបស់ អវប អនុវត្តដោយបុគ្គលិកអប់រំនិងបង្កើតរបាយការណ៍និងស្ថិតិតាមតម្រូវការ។
 • ការចូលរួមនិងពេលវេលាកំណត់ ១៥ ភាគរយ (ប្រគល់ជូនដោយគ្រូបណ្តុះបណ្តាល)
 • គ្រប់គ្រងវឌ្ឍនភាពនៅលើ TCP សម្រាប់គ្រូ នាយកសាលា និងអ្នកជំនាញអប់រំហើយបង្កើតរបាយការណ៍និងស្ថិតិតាមតម្រូវការ
ការិយាល័យគ្រប់គ្រង អវប
 • ផ្តល់វិញ្ញាបនប័ត្រ អវប សម្រាប់គ្រូ នាយកសាលា និងអ្នកជំនាញអប់រំ រៀងរាល់ ៥ ឆ្នាំម្តងឬតាមតម្រូវការ
 • ចាត់ថ្នាក់ឡើងវិញនូវគ្រូដែលមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ប្រភេទវិជ្ជាជីវៈខ្ពស់
 • កំណត់លក្ខណៈវិនិច្ឆ័យការទទួលស្គាល់សម្រាប់អ្នកផ្តល់ អវប ឬ INSET ការផ្តល់ជូន អវប ការជម្រុញអាជីព ការផ្តល់រង្វាន់ ការទទួលស្គាល់ជាដើម។
 • ផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានស្តីពីការផ្តល់ជូន​ អវប ផ្តល់ជូនដោយស្ថាប័នអប់រំគ្រូ (TEIs) ឬអ្នកផ្តល់សេវាកម្ម អវប ផ្សេងទៀត
 • អនុវត្តការធានាគុណភាពសម្រាប់ការផ្តល់ជូន អវប និងជ្រើសរើសអ្នកវាយតម្លៃនៅពេលសមរម្យ
 • រៀបចំរបាយការណ៍ការងារនិងសមិទ្ធិផលនានាសម្រាប់ការិយាល័យរដ្ឋបាល
 • ទទួលខុសត្រូវចំពោះការងារផ្សេងទៀតដែលបានកំណត់ដោយថ្នាក់លើ