ស្វាគមន៍មកកាន់គេហទំព័រ CPDMO

ការអភិវឌ្ឍវិជ្ជាជីវៈបុគ្គលិកអប់រំដែលមានគុណភាព និងឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការជាក់ស្តែងរបស់សាលារៀន នឹងនាំឱ្យមានផលជះជាវិជ្ជមានដល់ការដឹកនាំ ការបង្រៀន និងលទ្ធផលសិក្សារបស់សិស្ស ព្រមទាំងទទួលបានការដំឡើងឋានៈវិជ្ជាជីវៈ ការអបអរសាទរពីសាលារៀន និងសហគមន៍។

ពត៌មានសកម្មភាពការងារការិយាល័យគ្រប់គ្រងការអភិវឌ្ឍវិជ្ជាជីវៈ​ជាប្រចាំ

ទទួលស្គាល់ជាបណ្តោះអាសន្ន វិទ្យាល័យ ព្រះស៊ីសុវត្ថិ(សាលារៀនជំនាន់ថ្មី) ជាអ្នកផ្តល់សេវាការអភិវឌ្ឍវិជ្ជាជីវៈជាប្រចាំ

22/02/2024

ប្រភព: នាយកដ្ឋានបុគ្គលិក

គណៈកម្មការសម្រាប់ ពិនិត្យ វាយតម្លៃ និងផ្តល់ការទទួលស្គាល់គុណភាពការអភិវឌ្ឍវិជ្ជាជីវៈជាប្រចាំបានសម្រេច៖ ទទួលស្គាល់ជាបណ្តោះអាសន្ន វិទ្យាល័យ ព្រះស៊ីសុវត្ថិ(សាលារៀនជំនាន់ថ្មី) ជាអ្នកផ្តល់សេវាការអភិវឌ្ឍវិជ្ជាជីវៈជាប្រចាំ #cpdmo

ចំនួនអ្នកមើល: 649

ការទទួលស្គាល់គុណភាពបណ្តោះអាសន្នដល់ ការបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពី វិន័យបែបវិជ្ជមាន និងការគ្រប់គ្រងថ្នាក់រៀនប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព សម្រាប់នាយកសាលា

19/02/2024

ប្រភព: នាយកដ្ឋានបុគ្គលិក

គណៈកម្មការសម្រាប់ ពិនិត្យ វាយតម្លៃ និងផ្តល់ការទទួលស្គាល់គុណភាពការអភិវឌ្ឍវិជ្ជាជីវៈជាប្រចាំបានសម្រេច៖ ផ្តល់ការទទួលស្គាល់គុណភាពបណ្តោះអាសន្នដល់ ការបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពី វិន័យបែបវិជ្ជមាន និងការគ្រប់គ្រងថ្នាក់រៀនប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព សម្រាប់នាយកសាលា ចំនួន ៤ ក្រេឌីត #cpdmo

ចំនួនអ្នកមើល: 648

ការទទួលស្គាល់គុណភាពពេញសិទ្ធិដល់ ការបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពី ការសរសេររបាយការណ៍ជាភាសារអង់គ្លេស

19/02/2024

ប្រភព: នាយកដ្ឋានបុគ្គលិក

គណៈកម្មការសម្រាប់ ពិនិត្យ វាយតម្លៃ និងផ្តល់ការទទួលស្គាល់គុណភាពការអភិវឌ្ឍវិជ្ជាជីវៈជាប្រចាំបានសម្រេច៖ ផ្តល់ការទទួលស្គាល់គុណភាពពេញសិទ្ធិដល់ ការបណ្ដុះបណ្ដាលស្ដីពី ការសរសេររបាយការណ៍ជាភាសារអង់គ្លេស ចំនួន ១ ក្រេឌីត

ចំនួនអ្នកមើល: 670

អ្នកផ្តល់ អវប របស់យើង

នាយកដ្ឋានគោលនយោបាយ

នាយកដ្ឋានបច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មាន

នាយកដ្ឋានបឋមសិក្សា

នាយកដ្ឋានបណ្តុះបណ្តាល និងវិក្រឹតការ

នាយកដ្ឋានបុគ្គលិក និងអង្គការមូលនិធិអាស៊ី

នាយកដ្ឋានសំណង់

វិទ្យាស្ថានគរុកោសល្យបាត់ដំបង

វិទ្យាស្ថានគរុកោសល្យរាជធានីភ្នំពេញ

វិទ្យាស្ថានជាតិអប់រំ

អង្គការអប់រំដើម្បីការអភិវឌ្ឍ-នាយកដ្នានបណ្តុះបណ្តាលនិងវិក្រឹតការ

ស្វែងរកអ្នកផ្តល់សេវាទាំងអស់